GPU : ICOMJ IUT NICE COTE D'AZUR

22/11/2017 - 13:39

Année 2017 - 2018. Semaine 47

EMPLOI DU TEMPS FILIERE : LP JAV : LP ATC JAV.

| Journee | ICJ1 | ICJ2 | LP JAV | Semaine précédente | Semaine suivante | [vue large]
Lundi 27 Novembre 2017
Mardi 28 Novembre 2017
Mercredi 22 Novembre 2017
Jeudi 23 Novembre 2017
Vendredi 24 Novembre 2017
PROMO JAV TP TLJJAM43
PILARD LAYANI
304-J
PROMO JAV TP TLJJAM43
PILARD LAYANI
304-J
PROMO JAV TP TLJJAM43
PILARD LAYANI
304-J
PROMO JAV TP TLJJAM43
PILARD LAYANI
304-J
PROMO JAV Réunion
TLJJAM51
THERON
304-J
PROMO JAV TD TLJJAM51
THERON
304-J
PROMO JAV TD TLJJAM12A
COUSTON
304-J
PROMO JAV TD TLJJAM11
ARASZKIEWIEZ
304-J
PROMO JAV TD TLJJAU2A
CONTINSOUZA
202-J
PROMO JAV Réunion
TLJJAM11
ARASZKIEWIEZ
304-J
PROMO JAV Réunion
TLJJAM12B
PROMO JAV TD TLJJAM12B
SYSKA
PROMO JAV Réunion REUNION